DEMO Works je dílenská platforma, která staví na zakázkovém vývoji ocelových elementů pro oblast architektury, interiérového designu a kovozpracujícího řemesla.

Cílem je navrhnout a vyrobit kovový produkt, který je výjimečný svojí komplexností funkce a estetiky. Každý předmět si žádá řešení určité povahy – výběr správného materiálu, návrh vhodného detailu nebo typ povrchové úpravy… To vše je důležité a ve výsledku to vytváři opravdový výrobek. Právě označení “výrobek” vnímám jako podstatné, vyjadřuje celkovou tvorbu a budování artefaktu, který přestává být ocelovým polotovarem a stává se na základě generovaného detailu uceleným dílem.

 

Sféra průmyslu mi poskytuje technologii a dodává rozhled, ale i nastavuje určité výrobní mantinely, které nemusím “překonávat”. Proto s touto sférou rád spolupracuji a často z ní čerpám její zásady a pravidla pro své “výrobky”.

DEMO Works Co. is a manufacturing platform which is based on custom-made development of steel elements for the architecture, interior design and metal processing.

The objective is to design and produce a steel product or detail which is unique in its complexity of functionality and aesthetics. Each object requires an individual solution of certain kind – the selection of suitable material, proposal of proper detail or surface finishing; it is all important and at the end eventuates in a real product. Exactly the denomination „product“ issomething which I consider essential. It represents the whole process of creation and construction of an artefact which is no more just a steel semi-finished article but via inherent details specific for author it becomes integrated piece of work.

 

Area of manufacturing provides me a technology and enables me to gain a broader perspective but also sets certain production limits which don’t need to be overcome. All these are the reasons why I prefer to cooperate with it and why I often use its rules and principles in creation of my „products“.